Documente Învățământ Liceu Știri generale

ADMITERE LICEU 2021 | Calendar modificat. Depunerea dosarelor de înscriere, în baza unei programări

Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost modificat. Cea mai importantă schimbare este planificarea pentru depunerea fizică a dosarelor, care trebuie făcută în prima zi de depunere, adică pe 25 iulie, pentru etapa I. Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a va avea loc pe 24 iulie, față de 16 iulie, cum era în ordinul de minitru din august, anul trecut. Fișele de înscriere vor putea fi completate în perioada 16 – 22 iulie, față de 8 – 14 iulie, cum era prevăzut inițial.

Potrivit ordinului de modificare, părinții sau reprezentanții legali trebuie să contacteze telefonic sau prin e-mail liceele unde copiii lor au fost repartizați, pentru a programa depunerea fizică a dosarelor. Documentele vor putea fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, sau scanate, prin e-mail. Cei care aleg varianta online, vor fi nevoiți să meargă și la școală, cu documentele în original, până pe 24 septembrie.

Calendarul admiterii la liceu 2021

A. Pregătirea admiterii

10 mai 2021 – Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

10 mai 2021 – Afișarea ofertei de școlarizare / ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări / domenii de pregătire, limbă de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIIIa, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților / părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere / completare / preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.

10 – 14 mai 2021 – Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și a unei adrese de e-mail și a unui număr de telefon, dedicate admiterii 2022, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii

21 mai 2021 – Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită.

17 mai – 11 iunie 2021 – Ședințe / acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online etc.).

16 iunie 2021 – Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către Comisia de admitere județeană / a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.

17 iunie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2021 – Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.

Depunerea / Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.

Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia națională de admitere retransmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.

Depunerea / Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au susținut Evaluarea Națională în etapa specială și care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență, se face în data de 12 iulie 2021.

14 iulie 2021 – Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată.

15 iulie 2021 Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a.

B. Probele de aptitudini

07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal / gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

15 – 18 iunie 2021 – Desfășurarea / Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3.
Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naționale, perioada în care se susține proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale.

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

18 iunie 2021 – Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.

22 iunie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene / a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele / clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

15 iulie 2021 – Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși, dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.
Notă: Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Consultă AICI și descarcă ordinul de ministru care stabilește noul calendar de admitere la liceul în 2021.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *