Documente Învățământ Știri generale

DOCUMENT | Ministerul Educației a stabilit cum se va desfășura concursul pentru funcția de director și director adjunct de școală

Examenul scris pentru cei care vor să ocupe funcții de conducere în școli va consta într-un text cu 50 de itemi și va avea o pondere de 40% din rezultatul final. Ministerul Educației a aprobat metodologia în baza căreia se va desfășura concursul național pentru funcțiile de director și director adjunct de școală. Regulile au fost puse în consultare publică.

Potrivit metodologiei, candidații pot folosi aplicația informatică dedicată pentru a încărca dosarul de înscriere, cu următoarele documente:
a) curriculum vitae Europass;
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătorești / alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licență / certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare;
g) atestatul de învățământ special, pentru școlile speciale;
h) ultimul document de numire / transfer / repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
i) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, precum și faptul că nu a fost sanctionat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs;
j) documente justificative privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5);
k) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
l) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetarii stiintifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
m) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
n) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în prezenta metodologie;
o) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct

a) O probă scrisă – rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:
– capacități cognitive;
– competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Notase obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute.

Testul standardizat se realizează de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație, care este responsabil și de transmiterea acestuia către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.

b) Un interviu susținut în fata unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:
– Competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al școlii pentru care candidează.
– Abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, raportat la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;
– Competențele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

Cele două probe sunt obligatorii, iar nota finală se obține prin formula N=(4Ns+6Pi)/10, unde:
Ns=nota obținută la proba scrisă;
Pi=punctajul obținut la proba de interviu;
N=nota finală obținută la concurs.

Sunt declarați ,,admiși” la proba scrisă candidații care au obținut cel puțin nota 7. Doar aceștia vor va putea participa la proba de interviu, unde trebuie să obțină minimum 7 puncte.

Potrivit documentului, numirea în funcțiile de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat, ca urmare a promovării concursului, se realizează prin decizie a inspectorului școlar general, în conformitate cu hotărârea consiliului de administrație, pentru o perioadă de patru ani. Persoana numită va încheia un contract de management care poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale, pentru maximum încă un an.

În luna aprilie, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că în situația în care un candidat va lua punctajul maxim va avea posibilitatea să-și aleagă școala pe care să o conducă.

,,Finalizăm selecția la nivelul primei etape pe modelul rezidențiatului: cine a avut 10, își alege orice școală din România, cine are 9,99, 9,98, numărul de întrebări va fi mare și timpul de răspuns va fi scurt în așa fel încât diferențele vor facilita o ierarhizare eliminând pe cât posibil… nu pot să anticipez situațiile în care sunt discuții la medii egale. Deci prima variantă ar fi ca în ordinea descrescătoare a mediilor să își manifeste opțiunea: unde, în ce școală, în ce localitate.„, a declarat Sorin Cîmpeanu pe 15 aprilie, în timpul unei conferințe, la Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”.

Consultă AICI metodologia de concurs aprobată de Ministerul Educației și pusă în consultare publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.