Social Știri generale

BACĂU | „You NEET education” , proiect derulat de Inspectoratul Școlar Județean

Tinerii băcăuani din categoria NEETs, adică cei care nu mai sunt înmatriculați la studii, nu urmează un program de formare sau nu au un loc de muncă, primesc acum a doua șansă. Ei se pot înscrie în programul ,,You NEET education”.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău este beneficiar al proiectului „you NEET education – Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din județul Bacău”, cod SMIS 147547, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8 – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții – 8.ii. „Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune social și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ‘garanției pentru tineret’”; Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.847.361,46 lei, iar implementarea proiectului se va derula timp de 30 de luni, în perioada 24.06.2021 – 23.06.2023, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău.

Prin acest proiect:
– 420 de tineri NEETs din județul Bacău vor beneficia de servicii personalizate de consiliere cu privire la integrare pe piața muncii;
– 420 de tineri NEETs vor beneficia de operaționalizarea unui centru unic de informare de tip one-stop-shop care va furniza o întreaga gamă de servicii cross-sector;
– 210 tineri NEETs vor beneficia de programe de tip ADS pentru învățământul primar;
– 210 tineri NEETs vor fi beneficiari ai programelor de tip ADS pentru învățământul secundar inferior;
– 28 de persoane din rândul absolvenților programelor pentru învățământ secundar inferior vor avea, de asemenea, acces la un stagiu de pregătire practică de 720 de ore;
– minimum 16 de tineri NEETs vor fi implicați în organizarea și livrarea prezentărilor în cadrul Caravanei ,,Ambasadorii NEETs”;
– 420 de persoane vor beneficia de tablete (acordate in baza unei proceduri elaborate în cadrul proiectului și condiționate de implicarea fiecărui tânăr în activitățile proiectului);
– 420 de persoane vor primi un kit educațional format dintr-un rucsac complet echipat cu materialele didactice relevante;
– minimum 150 de persoane vor beneficia de sesiuni de instruire pentru promovarea unui stil de viață sănătos (igienă orală și corporală);
– minimum 300 de persoane vor beneficia de sesiuni de informare cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri/ alcool;
– minimum 150 de tineri NEETs vor fi implicați în acțiuni organizate în cadrul proiectului prin care să se promoveze ideea de respect pentru diversitate, interculturalitate, multiculturalism.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de înaltă calitate și adecvate nevoilor acestui tip de grup țintă. Astfel, vor fi vizați tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 de ani înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, tineri care au părăsit prematur sistemul de educație, luând în mod deosebit în considerare persoanele care provin din comunități rurale sau cetățeni români de etnie romă. Pentru efecte vizibile atât la nivelul comunității vizate, dar și la nivel societății în general, proiectul vizează un grup țintă total de 420 de tineri.

Obiectivul vizat va fi atins, iar proiectul va fi implementat cu succes, ținând cont de următoarele considerente:
– formula de parteneriat este alcătuită din două entități care sunt instituții cheie în domeniul educațional și care dețin o vastă experiență în domeniile relevante pentru cererea de finanțare;
– toate activitățile au fost proiectate în baza cadrului strategic relevant, dar și în baza unei detaliate analize de nevoi, realizată la nivel local de către Liderul de Parteneriat și Membrul 1, ca activitate preliminară depunerii cererii de finanțare; astfel, toate rezultatele previzionate sunt direct corelate cu provocările cu care se confruntă tinerii NEETs la nivel local;
– activitățile au fost gândite în spiritul abordării integrate, în așa fel încât să răspundă cât mai eficient nevoilor identificate;
– proiectul prevede o serie de acțiuni inovatoare care nu au mai fost implementate până în prezent în România (ex.: operaționalizare one-stop-shop dedicat tinerilor NEETs și familiilor acestora) și care vor duce la obținerea și chiar maximizarea rezultatelor vizate;
– resursa umană avută în vedere în cadrul proiectului este corelată cu numărul și complexitatea activităților și va fi formată din specialiști cu experiență în domeniile relevante ale proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea accesului la educație pentru 420 de tineri NEETs și respectiv tineri care au reședința în mediul rural/comunități dezavantajate sau care aparțin etniei rome prin furnizarea unei serii de activități în regim integrat (consiliere, formare, măsuri suplimentare).
2. Sprijin pentru finalizarea educației de bază din cadrul învățământului obligatoriu prin dezvoltarea și furnizarea unor programe „A doua șansă” (învățământ primar și secundar inferior) oferit unui număr de 420 de tineri NEETs din județul Bacău.
3. Suport individualizat acordat tinerilor NEETs și asigurarea unei integrări durabile a acestora, atât în educație cât și pe piața muncii prin operaționalizarea și funcționarea unui centru unic de informare și consiliere de tip one-stop-shop care va oferi servicii cross-sector (informare și consiliere în carieră, consiliere psihologică, socială, de sănătate etc.) sub același acoperiș.
4. Stimularea participării la educație printr-o serie de acțiuni care vizează printre altele suport material pentru grupul țintă – condiționat de participarea la activitățile organizate în proiect, grupul țintă va primi tablete care să îi sprijine în procesul educațional (ținând cont și de contextul epidemiologic provocat de SARS-C) dar și kit-uri educaționale formate din rucsacuri complet echipate.
5. Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor dedicate grupului țintă format din tineri NEETs la nivelul comunității, dar și asigurarea participării directe a acestor persoane în definirea priorităților relevante prin crearea unui parteneriat public privat care va presupune elaborarea de metodologii pentru evaluarea și monitorizarea situației grupului țintă din punctul de vedere al angajabilității/oportunităților din piața muncii. Se va pune accent, în special, pe cooperarea cu actorii locali (publici și privați) care se pot implica în monitorizarea situației tinerilor NEETs, identificarea și implementarea unor acțiuni care să vină în sprijinul acestora.
6. Valorificarea potențialului tinerilor NEETs prin promovarea voluntariatului și a participării la activități sociale în rândul acestora. Acest obiectiv va fi atins prin implicarea directă a grupului țintă în operaționalizarea și funcționarea punctului unic de informare și consiliere de tip one-stop-shop, dar și în parteneriatul public privat și respectiv în caravana “Ambasadorii NEETs”.
7. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoile tinerilor NEETs prin intermediul unei campanii de informare în cadrul căreia se vor organiza activități în mediul online (social media, youtube, etc.) și offline și respectiv acțiuni ample de tipul unei caravane ,,Ambasadorii NEETs” sau rețea partenerială ONG/APL/etc.

Sursa foto: Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.