Învățământ Știri generale

Ministrul Educaţiei, discuţii cu reprezentanţii părinţilor

Ministrul Educaţiei a purtat discuţii cu mai mulţi membri ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP). Printre subiectele abordate s-au numărat admiterea la liceu, programul ,,Şcoală după şcoală” şi finanţarea din PNRR. În cadrul întâlnirii, au fost stabilite o serie de măsuri care trebuie implementate în perioada următoare.

Subiectele abordate şi concluziile discuţiilor au fost publicate pe pagina de Facebook a Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi. Iată care sunt acestea:

1. Finanțarea la nivelul ME, mai ales în contextul întârzierii aprobării PNRR
Asigurarea unei finanțări corespunzătoare este primordială pentru a putea avea un act educațional de calitate, echitabil pentru fiecare elev al acestei țări.
2. Cadre didactice calificate (printr-o formare inițială și continuă) care să acopere necesarul de norme de predare din întregul sistem de învățământ
Pentru asigurarea egalității de șanse, toți elevii trebuie să beneficieze de aceleași standarde de predare / învățare / evaluare.
3. Infrastructură școlară unitară
Un act educațional de calitate se bazează și pe condițiile de infrastructură la nivelul unităților de învățământ, fiind necesar ca toate școlile să îndeplinească aceleași standarde. În plus, se impune asigurarea în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de spaţii destinate special desfăşurării orelor de educaţie fizică care să îndeplinească condiţiile legale în ceea ce priveşte volumul de aer / elev, dotări, siguranţă, etc.
4. Planurile-cadru, programa și manualele pentru învățământul liceal
Este necesară stabilirea unui termen clar până la care să fie definitivate acestea. Deși ne aflăm în pragul unui nou an școlar, elevii claselor a IX-a și profesorii acestora nu cunosc programa după care vor învăța / preda la fiecare disciplină.
5. Sistemul de admitere în învățământul liceal
Schimbarea sistemului actual de admitere prin repartizarea computerizată în urma rezultatelor obținute la evaluarea națională cu un sistem de admitere bazat pe organizarea de concursuri proprii ale anumitor licee va duce la inechitate, inegalitate de șanse, va adânci segregarea și va genera un sistem de admitere netransprent și neunitar.
6. Analiza rezultatelor la examenele nationale
Se impune elaborarea unei proceduri de analiză a rezultatelor obţinute la examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat comparate cu mediile anuale obţinute la disciplinele de examen pe întreg parcursul ciclului de învăţământ respectiv şi luarea măsurilor ce se impun privind responsabilizarea resursei umane.
7. Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-A și a VI-a
Este imperios necesară acordarea importanței cuvenite, îndeplinirea scopului pentru care au fost concepute aceste evaluări, o analiză reală și corectă a rezultatelor lor și a măsurilor ce se impun în urma acestor analize.
8. Implementarea unui sistem de evaluare standardizată la nivel național, pentru fiecare nivel de studiu
În acest moment nu există un sistem de evaluare unitară la nivel național, nu se cunoaște care este gradul de cunoștințe / competențe acumulate de fiecare elev, anual. Astfel, ajungem să avem discrepanțe majore între rezultatele școlare anuale / pe ciclu de învățământ ale unui elev și rezultatele acestuia la un examen național. O măsură care ar putea conduce la o evaluare standardizată este introducerea tezelor / testărilor anuale cu subiect unic la nivel național.
9. Manualele școlare
Manualul școlar este un instrument de lucru necesar atât elevilor cât și cadrelor didactice. Avem nevoie de manuale școlare cu conținuturi clare, ce pot oferi un suport real utilizatorilor. Într-un sistem de învățământ modern și GRATUIT, ministerul trebuie să asigure tuturor elevilor instrumentele de lucru necesare, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin punerea la dispoziție a unor manuale digitale interactive, intergrate cu auxiliare și kit-ul profesorului. În acest moment, legislația permisivă, slaba finanțare destinată acestui segment, modul deficitar de organizare a licitațiilor, ne-au adus în situația de a avea manuale ieftine, dar de o slabă calitate și o piață imensă de auxiliare pe care părinții sunt nevoiți să le achiziționeze (la prețuri costisitoare) pentru a putea asigura copiilor lor instrumentele de lucru necesare, adecvate.
10. Învățământul preuniversitar de artă
Se impune asigurarea continuității școlarizării și a pregătirii de specialitate a absolvenților claselor a IV-a si a VIII-a din învățământul preuniversitar de artă, în vederea realizării finalităţii parcursului educaţional, conform propriilor aspirații de împlinire profesională, prin asigurarea unui număr corespunzător de formațiuni de studiu, conform specializărilor acreditate
11. Programele ,,Școală după şcoală
Atât programul clasic cât și cel destinat orelor remediale este necesar a fi extinse pentru a putea beneficia de ele un număr cât mai mare de elevi, motiv pentru care solicităm revizuirea anumitor criterii de eligibilitate și asigurarea surselor de finanțare.
12. Bursele școlare
Este necesară revizuirea / modificarea unor criterii de acordare a burselor școlare care au generat de-a lungul timpului inechități / discriminare în rândul elevilor. Este discriminatoriu faptul că elevii claselor a IX-a nu beneficiază de burse de merit în semestrul I al anului școlar. Prevederile Art. 8 Alin. (3) din Ordinul Nr. 5576/2011: „Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.”, este neclar și duce adesea la acordarea de burse în mod diferit, în funcție de modul de interpretare al conducerii unităților de învățământ. Criteriile specifice de acordare a burselor ce pot fi stabilite de către școli, sunt folosite de către APL-uri pentru a nu acorda o finanțare unitară, au ca efect discriminarea unor elevi cărora nu li se mai acordă burse sau li se diminuează cuantumurile.
13. Consilierii școlari
În sistemul de învățământ este o nevoie acută privind asigurarea consilierii psihopedagogice (individuală sau de grup) atât pentru adaptarea elevilor în mediul școlar, cât și pentru orientarea în carieră. Se vor respecta prevederile Art. 83, Alin 1^1 din LEN 1/2011: „ Unui post de consilier școlar îi este alocat un număr minim de 600 de elevi, respectiv un minim de 300 de preșcolari, în cadrul unei unități de învățământ cu personalitate juridică. Prezenta modificare legislativă intră în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022.”?
14. Metodologia privind organizarea și funcționarea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ
În luna septembrie urmează a se constitui CA-urile UÎ care vor funcționa în anul școlar 2021 – 2022. Deși a fost recunoscută necesitatea de a fi aduse anumite modificări Metodologiei, acestea fiind discutate și agreate de către partenerii de dialog social, încă nu a fost emis un OM în acest scop.
15. Concursul pentru ocuparea posturilor de directori ai unităților de învățământ
Asigurarea unui management profesionist al unităților de învâțământ este piatra de temelie pentru buna funcționare a oricărei școli, pentru implementarea de programe educaționale, gestionarea resurselor financiare și evoluția școlară. Acest lucru se poate realiza doar prin angajarea unor manageri ce și-au dovedit competențele în cadrul unui concurs de selecție organizat corect și transparent.
16. Predictibilitate și coerență în sistemul de învățământ
Avem nevoie de programe și măsuri care să ne ofere predictibilitate, cunoașterea parcursului educațional al elevului în cadrul unui ciclu complet de învățământ de la începerea și până la finalizarea acestuia.
17. Actele normative din domeniul educatiei
Sunt necesare o serie întreagă de măsuri ce trebuie luate, urgent:
– asigurarea unui caracter obligatoriu al dispoziţiilor actelor normative;
– consolidarea regimului juridic al dispoziţiilor actelor normative în vederea eficientizării, în sensul stabilirii consecinţelor ce decurg din nerespectarea acestora, respectiv iterarea unor sancţiuni, ca pilon de referinţă indispensabil (sancțiunea – element al normei juridice care fixează urmările încălcării dispoziției);
– înlăturarea reglementărilor din aceeaşi materie, dispersate în legislaţia în vigoare şi / sau a paralelismelor;
– eliminarea dispozițiilor echivoce sau obscure care afectează precizia şi claritatea acestora sau care, prin forma exprimării, prejudiciază precizia și claritatea dispozițiilor;
– concentrarea materiei în reglementări unice în vederea înlesnirii cunoaşterii, aplicării şi consolidării legislaţiei specifice şi abrogarea expresă a dispoziţiilor care înregistrează aspecte de contradictorialitate.

Sursa foto: facebook.com / Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.