Învățământ Știri generale

BACĂU | 271 de candidaţi pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ

S-a finalizat etapa de depunere a candidaturilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat. Dosarele de înscriere au putut fi încărcate în aplicația informatică dedicată a Ministerului Educaţiei, în perioada 15 – 26 septembrie.

În urma centralizării datelor, în judeţul Bacău s-au înscris 271 de candidaţi, pe cele  166 de funcții vacante de director și 72 de funcții de director adjunct scoase la concurs, din toate unitățile de învățământ de stat. Urmează perioada de evaluare a dosarelor de candidatură, iar lista finală a candidaţilor admişi va fi afişată în data de 7 octombrie, conform următorului calendar:
– 27 – 29 septembrie – evaluarea dosarelor de înscriere;
– 30 septembrie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor;
– 1 octombrie – depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică;
– 4 – 6 octombrie – remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere;
– 7 octombrie – afișarea listei finale a candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

Ulterior, vor fi stabilite centrele speciale de desfășurare a probei scrise, în 8 octombrie, şi va avea loc etapa de repartizare a candidaţilor înscrişi pe aceste centre, în 13 octombrie. Proba scrisă va fi susţinută în data de 15 octombrie. Aceasta va consta în rezolvarea, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:
– capacități cognitive;
– competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Pe 15 octombrie se vor afişa primele rezultate la proba scrisă, între 15 şi 17 octombrie se depun contestațiile, care se vor soluţiona între 18 şi 20 octombrie, când se vor publica rezultatele finale ale acestei probe.

Va fi declarat „admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Conform metodologiei de organizare a concursului, vor putea participa la următoarea probă, cea de interviu, doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Abia după această validare de promovare a probei scrise, candidatul îşi poate înregistra opţiunea pentru participarea la proba de interviu la una sau mai multe funcții distincte din unităţile de învăţământ şi îşi poate depune documentele care necesită avize suplimentare, etapă ce se va defăşura între 21 şi 27 octombrie.

Paşii de urmat până la validarea rezultatelor finale:
– transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/ universităților (28 – 29 octombrie);
– constituirea comisiilor pentru proba de interviu (1 – 10 noiembrie);
– publicarea graficului de desfășurare a interviurilor (12 noiembrie);
– desfășurarea probei de interviu (15 noiembrie – 8 decembrie);
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu (16 noiembrie – 10 decembrie);
– exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții / unități de învățământ (13 decembrie);
– consultarea grupurilor parlamentare / reprezentanților cultelor religioase şi obţinerea avizului motivat (14 – 17 decembrie);
– validarea rezultatelor finale (17 decembrie).

Între 20 şi 22 decembrie se vor emite deciziile de numire pe post, cu aplicare de la 10 ianuarie 2022, odată cu începerea semestrului II al anului şcolar în curs, 2021 – 2022.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum cinci ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii doi ani școlari încheiați, lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii doi ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Candidaţii pot obţine informații suplimentare de pe site-ul Inspectoratului Şcolaj Judeţean Bacău.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *